Przeskocz do treści

Regulamin Pucharu Ziemi Radomskiej w MnO

Regulamin PZR 2014 w formacie pdf

I.CEL

Celem prowadzenia punktacji Pucharu Ziemi Radomskiej (PZR) jest:

 • wyłonienie najlepszych uczestników w MnO w kolejnych sezonach,
 • uatrakcyjnienie radomskich imprez na orientację,
 • promocja imprez na orientację w różnych środowiskach.

II. ZASADY KWALIFIKACJI IMPREZ DO PZR

 1. Prawo zakwalifikowania imprezy do Pucharu Ziemi Radomskiej w Marszach na Orientację posiada wyłącznie Zarząd Klubu Imprez na Orientację Skróty.
 2. Przyznanie rangi ww. imprezie może mieć miejsce na podstawie zgłoszenia od organizatora, dostarczonego do KInO Skróty do 15 grudnia roku poprzedzającego imprezę na adres:Klub Imprez na Orientację Skróty
  e-mail: piotrzgoda@skroty.eu.org
 3. Prawo ubiegania się o nadanie imprezie odpowiedniej rangi mają wszystkie organizacje i osoby prywatne, które w latach poprzednich były organizatorami ogólnodostępnych imprez na orientację.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. Nazwę imprezy
  2. Dokładną nazwę i adres organizatora oraz kierownika imprezy wraz z danymi kontaktowymi
  3. Termin i ewentualny termin zastępczy
  4. Miejsce
  5. Liczbę etapów w kategoriach PZR: TP (początkujący), TU (średniozaawansowani), TZ (zaawansowani)
  6. Dodatkowe poza obowiązkowymi kategorie wiekowe i dyscypliny turystyki kwalifikowanej
  7. Inne informacje dodatkowe
 5. Nadanie imprezie proponowanej rangi odbywa się w drodze głosowania na zebraniu KInO Skróty na podstawie materiałów dostarczonych przez organizatora z poprzedniej edycji danej imprezy, własnych informacji członków Klubu oraz "Arkusza Ocen InO". Decyzja zapada zwykłą większością głosów.
 6. Imprezy, które zostały zakwalifikowane do Pucharu Ziemi Radomskiej w MnO zostaną oznaczone skrótem PZR w kalendarzu imprez oraz otrzymają rangę imprezy regionalnej (2 pkt. do OInO).
 7. KInO Skróty ma obowiązek poinformować wszystkich organizatorów zgłoszonych imprez o podjętych decyzjach w formie kalendarza, dostarczonego do organizatora.
 8. Każdy organizator imprezy z nadaną rangą PZR jest zobowiązany do wpłaty wpisowego do Skarbnika KInO Skróty w ustalonej przez KInO wysokości.
 9. Interpretacja niniejszych zasad należy wyłącznie do KInO Skróty
 10. Zasady kwalifikacji imprez do PZR wchodzą w życie z dniem uchwalenia.

III. ZASADY KLASYFIKACJI W PZR

 1. Punkty do klasyfikacji można zdobywać w ciągu roku kalendarzowego na imprezach wytypowanych przez Klub Imprez na Orientację Skróty.
 2. Konkurs jest rozgrywany indywidualnie w kategoriach:
  1. TZ - trasa zaawansowanych
  2. TU - trasa średniozaawansowanych
  3. TP – trasa początkujących
 3. Uczestnik sam na podstawie własnej oceny umiejętności dokonuje wyboru kategorii. Zaleca się aby osoby pełnoletnie nie brały udziału w kategorii TP (ze względu na prostotę trasy).
 4. Każdy uczestnik ma prawo, w jednym roku kalendarzowym, startować w różnych kategoriach zaawansowania, lecz w końcowej klasyfikacji PZR zostanie sklasyfikowany tylko w kategorii w której uzyskał najlepszy wynik łączny.
 5. Zwycięstwie w konkursie decyduje suma z X najlepszych wyników uczestnika w danym roku. Gdzie X to 70% z liczby wszystkich zorganizowanych etapów w roku, w poszczególnych kategoriach zaawansowania.
  Wartość X będzie zaokrąglana z dokładnością do liczb całkowitych.
 6. W klasyfikacji będą brane pod uwagę poszczególne etapy imprez PZR.
 7. W przypadku równej ilości punktów o miejscu uczestników decyduje lepszy wynik w pozostałych startach.
 8. Na imprezach PZR obowiązuje punktacja ustanowiona przez Komisję InO ZG PTTK.
 9. Punkty do PZR z poszczególnych imprez (etapów) są obliczane według następującego wzoru:

  PP = 1000 + (Pzw-Pz)*1000/Smax

  gdzie:
  PP - Punkty przeliczeniowe
  Pzw - Punkty karne zwycięzcy
  Pz - Punkty karne danego uczestnika
  Smax - wartość trasy (suma wartości wszystkich PK)
  Jeżeli PP jest mniejsze lub równe 0 uczestnik otrzymuje 1 pkt. przeliczeniowy

 10. Punkty otrzymuje indywidualnie każdy członek zespołu.
 11. KInO Skróty zastrzega się prawo do ingerencji w wyniki danej imprezy, jeśli wpłyną protesty od uczestników w ciągu 5 dni od opublikowania wyników.
 12. Warunkiem zaliczenia wyników imprezy do PZR jest udział co najmniej 3 zespołów w każdej z kategorii: TP, TU, TZ
 13. Zwycięzcy konkursu otrzymują Puchar Ziemi Radomskiej w Marszach na Orientację w danym roku pod warunkiem uzyskania punktów w minimum 3 etapach PZR.

IV. ZALECENIA DLA ORGANIZATORÓW

Regulamin

 1. Powinien być rozpowszechniony najpóźniej na dwa tygodnie przed upływem terminu zgłoszeń (daty imprezy) i dostarczony na adres KInO Skróty: piotrzgoda@skroty.eu.org
 2. Organizator powinien dostarczyć regulaminy do osób, które w poprzedniej edycji konkursu o PZR zajęły miejsca od 1 do 15.
 3. Treść powinna zawierać następujące informacje:
  1. Nazwa imprezy
  2. Organizatorzy, komitet organizacyjny (nazwisko, imię, funkcja)
  3. Data, miejsce imprezy
  4. Forma, kategorie
  5. Klasyfikacje
  6. Teren
  7. Mapy
  8. Miejsce startu (baza imprezy), możliwości dojazdu (środki komunikacji), dokładny szkic dojścia
  9. Zgłoszenia – podanie wymaganej formy
  10. Wpisowe (informacje o ewentualnych zniżkach, forma wpłaty, termin)
  11. Świadczenia organizatorów
  12. Ramowy program imprezy
  13. Postanowienia końcowe
  14. Informacje o punktacji i ewentualnych odstępstwach od regulaminu KInO ZG PTTK

Protokół z imprezy

 1. Oficjalny protokół z wynikami organizator ma obowiązek przesłać do wszystkich uczestników oraz sędziego głównego PZR w terminie 14 dni po zakończeniu imprezy. Adres Sędziego PZR:Piotr Zgoda, Tel. 661 702 673 e-mail: piotrzgoda@skroty.eu.org
 2. Protokół musi zawierać m.in.:
  1. Imię i nazwisko uczestnika,
  2. Ilość punktów przeliczeniowych za każdy etap oddzielnie (punkty do PZR)

Postanowienia KInO Skróty

 1. Każdy organizator imprezy zaliczanej do PZR powinien kierować się powyższymi zaleceniami.
 2. Organizator ma prawo do swojej interpretacji przepisów, ale musi pamiętać, że może to mieć wpływ na przyznanie rangi imprezie w przyszłości.

Zarząd Klubu Imprez na Orientację Skróty

Regulamin Pucharu Ziemi Radomskiej w Marszach na orientację wchodzi w życie z dniem uchwalenia: 01.01.2010r.

 • Zmiana regulaminu, dnia 15.03.2010, wprowadzono kategorię TU
 • Zmiana regulaminu, dnia 01.01.2013, sprecyzowanie ilości etapów stanowiących o miejscu w klasyfikacji PZR
 • Zmiana regulaminu, dnia 01.01.2013, dodano klasyfikację drużynową. Za rok 2013 postanowiono dać Puchar Drużynowy.
 • Zmiana regulaminu, dnia 01.01.2015, dodano klasyfikacjację TP szkoły podstawowe. W celu wyróżnienia najmłodszych uczestników marszy.